Saltar al contenido

LA CENTRAL TÈRMICA        LA TÈRMICA  |   TRÀMITS   |   ASPECTES MEDIAMBIENTALS

Aspectes mediambientals

Emissió de contaminants

Una xarxa de calor amb central de producció de calor permet resoldre i gestionar molt millor una baixa emissió de contaminants, si ho comparem amb la hipotètica alternativa de centenars de calderes de gasoil, gas, pèl·let o estufes de llenya.

La nova caldera per a estella forestal estrenada el gener de 2019incorpora un sistema de filtratge de fums que consisteix en un multicicló i un filtre de mànigues en sèrie per tal de garantir uns estàndards d’emissions contaminants molt per sota dels màxims permesos per llei. Segons el real decret 1042/2017 les emissions màximes permeses en aquest tipus de central són de 50 mg/m3 (mentre que per a una caldera domèstica no hi ha un control exigible).

Model de calefaccions individuals sense control ambiental
Model de central comunitària amb filtres d'anticontaminació

A data de febrer de 2021 els tràmits per a l’obtenció de la llicència ambiental que atorga la Generalitat de Catalunya es troben a la seva darrera fase, pendents dels corresponents tests oficials. Això no obstant, de forma voluntària i amb caràcter previ als esmentats tests, l’Ajuntament de Sant Pere ha encarregat una prova ambiental.

Emissions de CO2

Fruit d’un conveni amb l’Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura, aquesta entitat ha certificat que durant l’any 2019 la central tèrmica de Sant Pere de Torelló ha estalviat l’emissió de 3.192 tones de CO2. La venda dels drets d’emissió associats a aquest estalvi suposa un ingrés d’uns 30.000€. Aquestes emissions comportarien una reducció del 20% de les emissions globals al municipi de Sant Pere.

Certificat d’Eficiència Energètica d’habitatges connectats a la xarxa de calor

La connexió d’un edifici a una xarxa de calor alimentada per biomassa (font d’energia renovable) permet millorar molt la seva qualificació en cas que es realitzi una certificació oficial d’eficiència energètica. Aquests certificats són legalment requerits en la compravenda o lloguer d’habitatges i atorguen una lletra, dintre 7 nivells, de la A (millor qualificació) a la G (la pitjor). El càlcul per a la qualificació energètica inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació. També té en compte elements com ara els materials de tancament exterior, fusteria, els tipus de finestres i els sistemes de climatització. Una millor qualificació energètica, com la derivada del fet d’estar connectat a la xarxa de calor municipal, contribueix a augmentar el valor de la propietat en el cas de venda o lloguer. El certificat s’ha d’encarregar a un tècnic especialitzat que, en tal cas, us demanarà el document de rendiment adjunt, que us podeu descarregar.

Biomassa forestal de proximitat

La central consumeix unes 5.000 tones d’estella forestal. En el concurs organitzat per l’Ajuntament el 2019, l’entitat BOSCAT (Federació d’Associacions de Propietaris Forestals), que gestiona una important massa forestal a la Catalunya Central, va resultar adjudicatària del subministrament de l’estella. La compra de volums importants de biomassa forestal contribueix a reforçar aquest sector d’activitat i a millorar la gestió dels boscos.