Saltar al contenido

PLA DE TRANSICIÓ              SISTEMES ENERGÈTICS   |   OBJECTIUS   |   BALANÇ ENERGÈTIC   |   PROJECTE OSONA 

Balanç d'emissions 2019-2027

SITUACIÓ DE PARTIDA: 2019

El punt de partida en el camí de la transició Energètica l’hem situat a l’any 2019, que és quan des de l’Ajuntament l’arrenquem. La Taula següent mostra els consums (estimats) per a cada segment de consum. Dels tres, però, el corresponent a “consums elèctrics” ha estat proporcionat per la companyia distribuïdora, Estabanell y Pahisa. Del total de consums hem separat els que considerem no aportats per fonts renovables i que són, precisament, els que generen emissions de CO2 i que hem d’anar reduint progressivament. Cada combustible té associat un “factor d’emissió de gasos d’efecte hivernacle” i aplicant aquests factors al consum energètic podem obtenir una estimació de les emissions de CO2 (i gasos equivalents) provocades a Sant Pere pel nostre consum energètic. (Vegeu més detall a la nota al peu d’apartat).

Estimació consums i emissions a Sant Pere de Torelló (2019)

 

Consum 2019

No Renovable

Emissions CO2

 

MWh/any

%

%

MWh/any

Kg/MWh

TnCO2

CONSUM TÈRMIC

17.929

31,4%

32,9%

5.905

253,0

1.494

MOBILITAT

22.103

38,7%

100,0%

22.103

238,0

5.261

CONSUM ELÈCTRIC

17.011

29,8%

100,0%

17.011

321,0

5.461

TOTAL

57.043

100,0%

78,9%

45.019

271

12.215

L’únic consum renovable destacable que hem considerat és el derivat de la central tèrmica, ja que a la data, el nombre d’instal·lacions fotovoltaiques i vehicles elèctrics era negligible.

El consum promig per habitant a Sant Pere resulta de 23,6 MWh/any/hab, un 12% superior a la mitjana de Catalunya, per l’impacte del consum elèctric industrial, proporcionalment més gran a Sant Pere.

Consums d'electricitat 2019 a SPT per sectors d'activitat

Parc de vehicles a SPT (2019)

Turismes

Motocicletes

Camions i furgonetes

Tractors Industrials

Autobusos i altres

Total

1.438

264

430

8

116

2.256

COMPTABILITAT ENERGÈTICA I AMBIENTAL

La realització dels projectes ja plantejats per al període 2019-2027 (vegeu taula més amunt) ha de suposar una notable reducció de consums procedents d’energies fòssils i per tant d’emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle). La Taula següent mostra aquestes reduccions de consums d’origen fòssil previstes, projecte per projecte.

Estalvi i/o substitució energies fòssils per actuacions previstes en el projecte

 

T1. Xarxa Calor Bio

T3. Geotermia Indiv.

T5. Rehab. Edificis

Mobilitat

E1. Parq’s FV

E2. Cobertes FV

E3. FV Polígons

E4. Efi.En.Polígons

E6. GAD i mesurem d’estalvi

TOTAL

 

MWh/any

MWh/any

MWh/any

MWh/any

MWh/any

MWh/any

MWh/any

MWh/any

MWh/any

MWh/any

CONSUM TÈRMIC

-1.941,2

-917,6

-564,7

      -3.423,5

MOBILITAT

   

-4.420,7

     -4.420,7

CONSUM ELÈCTRIC

 

76

 

1.473,6

-9.250

-975

-2.800

-1.000

-391,3

-12.866,7

Nota: Les reduccions en consums fòssils es mostren amb signe – (negatiu). En el cas de la geotèrmica i de la mobilitat (vehicles elèctrics en substitució de convencionals) s’evita l’ús de combustibles fòssils a canvi de l’ús d’energia elèctrica molt més eficient.

COMPARATIVA 2019-2027

La posada en marxa dels projectes previstos ens portarà a la següent millora energètica i ambiental en l’horitzó 2027 respecte de 2019.

Estimació consums i emissions a Sant Pere de Torelló (2019-2027)

 

 

Reducció Consum No Renovable

Estalvi Emissions CO2

 

MWh/any

%

kTnCO2

%

CONSUM TÈRMIC

-3.423,5

-58%

-866

-58%

MOBILITAT

-4.420,7

-20%

-1.052

-20%

CONSUM ELÈCTRIC

-12.866,7

-75,6%

-4.130

-75,6%

TOTAL

-20.710,9

-46%

-6.048

-49,5%

Resultat: Una REDUCCIÓ del 46% de consums d’origen fòssil i del 49,5% de les EMISSIONS!

Com a conseqüència, el BALANÇ ENERGÈTIC el 2027 seria el següent:

Balanç Energètic 2027

 

Consum 2027

Renovable

No Renovable

 

MWh/any

%

MWh/any

%

MWh/any

%

CONSUM TÈRMIC

16.447

32,1%

13.965

84,9%

2.481

15,1%

MOBILITAT

17.683

34,5%

 

0,0%

17.683

100%

CONSUM ELÈCTRIC

17.169

33,5%

13.025

75,9%

4.144

24,1%

TOTAL

51.299

100,0%

26.990

52,6%

24.308

47,4%

Els consums d’origen no renovable han disminuït des del 79% el 2019 al 47% el 2027.

El consum en mobilitat es manté al 100% no renovable ja que s’ha considerat com a consum elèctric el dels vehicles elèctrics; tot i això el consum en mobilitat s’ha reduït un 20% durant el període.