Saltar al contenido

Projectes 2019-2027 > Cobertes fotovoltaiques urbanes

Cobertes fotovoltaiques per a autoconsum compartit

Duració: 2021-2023    ·   A càrrec de: Cooperativa

Estàs interessat en formar part d’aquest projecte?

Aquest projecte estarà liderat per la Cooperativa d’Energia, amb el suport de l’Ajuntament.

Es tracta d’instal·lar plaques fotovoltaiques sobre les cobertes més adequades del nucli urbà de Sant Pere per a proporcionar autoconsum fotovoltaic (elèctric) compartit al màxim nombre de consumidors de la població, sense que aquests hagin de realitzar cap inversió.

QUÈ ÉS L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC COMPARTIT?

La regulació espanyola (en consonància amb les directrius europees) preveu la figura de l’autoconsum solar i l’autoconsum compartit per a plantes fotovoltaiques muntades en cobertes o espais propers.

AUTOCONSUM SOLAR INDIVIDUAL

Quan un particular o una empresa s’instal·la una planta fotovoltaica, per exemple en una teulada domèstica o de nau industrial, l’autoconsum consisteix en què l’energia elèctrica solar produïda cada hora es balanceja amb l’energia consumida, de forma que si el consum és superior a l’energia solar generada només es paga la diferència a la companyia (amb el conseqüent estalvi econòmic).

Llegeix més

Si l’energia generada durant aquest període és superior a la consumida es genera un excedent d’energia que és venut a la companyia a un (reduït) preu de majorista, a més de no pagar per l’energia consumida. Durant les hores de vespre i nit se segueix consumint i pagant-se com fins ara, és a dir comprant tota l’energia consumida. Durant els dies sense sol o molta nuvolositat la producció solar serà molt petita (del 15 al 30%) i per tant l’estalvi també ho serà.

En aquest cas el consumidor haurà fet la inversió inicial i, si està ben ajustada al seu perfil de consum, podrà amortitzar la inversió en un període típic de 5 a 7 anys. Aquest període de retorn depèn de diferents factors: productivitat (orientació adequada i absència d’ombres), adequació al perfil de consum (màxim autoconsum i excedents mínims) i cost de la inversió, principalment. En una instal·lació ben dimensionada l’autoconsum s’emporta el 75-90% de la generació solar i l’autoconsum cobreix el 25-40% del consum total.

AUTOCONSUM COMPARTIT

Es tracta d’una variant de l’anterior on un o més autoconsumidors que tenen una coberta cadascun on hi cap una instal·lació més gran de la que cadascun d’ells necessitaria, decideixen compartir amb altres usuaris propers l’energia produïda. Això pot ser amb diferents apartaments d’un mateix edifici que utilitzin la coberta comuna o amb veïns que es trobin a un radi inferior als 500 metres de distància. L’autoconsum compartit té una sèrie d’avantatges clars:

Llegeix més
 • Màxim aprofitament de la coberta disponible
 • Optimització econòmica per diversos factors:
  • Reducció del cost (unitari) de la inversió (vegeu més avall)
  • Maximitzar nivell d’autoconsum per reducció d’excedents d’energia
  • Selecció (si és possible) de la coberta més adequada entre els participants
 • Accés a l’autoconsum per part de famílies o entitats que no disposin de cobertes (adequades)
 • Incrementar el volum global de generació solar i la reducció d’emissions de CO2

La normativa ja preveu com regular el repartiment de l’autoconsum (per coeficients o percentatges de la producció) i que les companyies elèctriques (comercialitzadores) incorporin el comptatge a les respectives factures mensuals.

La inversió es pot fer també de forma compartida, amb alguna petita compensació per a qui cedeix la coberta. Si la inversió la fa només el propietari de la coberta, o un tercer com ara la cooperativa en el nostre cas, llavors s’estableix un acord de compravenda d’energia a llarg termini a un preu inferior al de mercat (anomenat PPA per l’anglès “Power Purchase Agreement”; vegeu més avall).

AUTOCONSUM AMB BATERIES

L’autoconsum que hem comentat més amunt és senzill i força rendible. Per contra, permet cobrir un percentatge minoritari del consum global (20-40%). L’única manera d’augmentar aquest consum és comptar amb bateries que ens permetin acumular energia durant les hores de sol, a més de satisfer el consum durant aquest període. En el futur la via per cobrir la totalitat dels consums elèctrics amb energies renovables serà comptar amb sistemes d’acumulació (bateries) centralitzats o descentralitzats (probablement una combinació d’ambdos).

Llegeix més

Per altra banda, la pretensió de ser “completament autònoms” per poder-se desconnectar de la xarxa requereix un volum de bateries molt elevat i molt costós, que només es justifica si no es disposa de xarxa elèctrica (masies aïllades, per exemple). Per contra tindrà cada cop més sentit tenir bateries de capacitat moderada que permetin nivells d’autonomia del 50-75% del consum total de l’usuari. Això pot aconsequir-se amb sistemes on, per cada kW solar instal·lat es muntin 2-3 kWh de bateries (en un sistema totalment autònom serien de 10 a 15 kWh per cada kW).

L’autoconsum compartit amb bateries pot tenir dues configuracions. Pot optar-se per una bateria associada a la instal·lació fotovoltaica que reguli el lliurament d’energia a la xarxa en funció de les estadístiques de consum del conjunt dels autoconsumidors i les previsions de radiació solar. Alternativament pot instal·lar-se una bateria individual per a cadascun dels autoconsumidors. En qualsevol cas els sistemes gestors han de tenir comunicació amb cadascun dels comptadors de consum o estar connectats amb el que genera en el cas descentralitzat.

El panorama de les bateries elèctriques està començant una carrera d’evolució i millora que serà vertiginosa gràcies a la indústria del vehicle elèctric i les necessitats de la transició energètica. Les noves bateries de Ió-Liti o similars són força cares però milloren la seva eficiència i vida útil i ocupen menys espai. Sens dubte en els propers anys hi veurem moltes millores i reduccions de costos.

COSTOS

En 15 anys el cost de les plaques fotovoltaiques s’ha reduït en un 90% i els sistemes complets costen avui 5-6 vegades menys que llavors. Podem dir que el cost mitjà actual d’una instal·lació és de 1000€ per cada kW instal·lat; però aquest cost pot arribar a doblar-se per a instal·lacions petites (menys de 3 kW) degut a l’existència de costos fixos. Per contra per a instal·lacions més grans de 10 kW els costos poden baixar dels 1000€/kW fins a arribar als 500€/kW o menys per a plantes grans (a partir de 20.000 kW (és a dir 20 MW), per exemple).

QUÈ ÉS UN PPA?

Hem dit més amunt que PPA correspon al terme anglès “power purchase agreement”, que vol dir acord de compra d’energia a llarg termini. Ja hem vist els avantatges associats a l’autoconsum individual; per contra la inversió inicial necessària pot ser un impediment per accedir-hi. Per evitar aquesta barrera s’articulen solucions en les quals un tercer –una companyia elèctrica, una empresa de serveis energètics o en el nostre cas la cooperativa- realitza la inversió i li ven al consumidor l’energia autoconsumida a un preu fix inferior al de mercat i per un període determinat (sovint deu anys).

 Llegeix més

Habitualment després d’aquest període, l’entitat que ha finançat la instal·lació ha recuperat la inversió i la propietat de la mateixa passa al consumidor el qual ja pot gaudir de tot el descompte derivat de l’autoconsum (veurem que en el cas de la cooperativa serà una mica diferent). Per a tarifes de gran consumidor el descompte atorgat sota aquest esquema sol situar-se entre el 5-15% del cost actual de l’electricitat, mentre que per un consumidor domèstic el descompte pot ser del 20 al 30%. De tota manera un major descompte en el preu de l’electricitat d’autoconsum pot suposar allargar el període de l’acord. Així, doncs, l’anomenat PPA és el contracte que regula aquesta situació. Més avall veurem com es durà a terme aquest acord entre la cooperativa i els seus socis.

Tota la informació sobre autoconsum a l’Estat Espanyol: Guía Autoconsumo IDAE 2020 o https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo. Vegeu també web de l’ICAEN (Institut català d’Energia) http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/ i la seva guia.

SUBVENCIONS

El govern de l’Estat, a partir dels fons europeus “Next Generation Europe” ha anunciat una línia de subvencions per a, entre altres, cobertes fotovoltaiques, que es tramitaran a través de la Generalitat. Aquests ajuts, que s’han de tramitar per a cada coberta fotovoltaica, ofereixen, a més dels ajuts bàsics per a empreses, sector residencial i administració local, petits complements per a projectes d’autoconsum compartit, substitució de cobertes de fibrociment, pèrgoles de suport i també un complement per a municipis de menys de 5000 habitants. Així mateix  s’ofereix una línia addicional d’ajuts per a instal·lacions amb bateries.

EL MODEL SANT PERE

A Sant Pere de Torelló plantegem la cooperativa energètica com una entitat sense ànim de lucre que haurà d’emprendre diverses actuacions i establirà una relació de llarg termini i de diversos serveis amb els seus associats. El projecte de cobertes fotovoltaiques (FV) compartides serà el primer a posar-se en marxa.

Per a aquest projecte s’estableix un model que pretén optimitzar-ne els resultats i maximitzar-ne el volum i per tant la reducció d’emissions associada. Es resumeix en els següents punts:

Llegeix més

 • La Cooperativa s’encarregarà del subministrament, muntatge i finançament de les instal·lacions i en serà la propietària
 • L’Ajuntament i tots els veïns que ho desitgin, podran cedir en arrendament les seves cobertes a la cooperativa d’energia. Es donarà prioritat a les cobertes millors, per grandària, orientació i manca d’ombres i estat de conservació
 • Totes aquelles famílies, empreses o altres entitats (incloses les dependències municipals) que ho desitgin (i esperem que sigui la gran majoria del poble) podran accedir a l’autoconsum solar sense necessitat de fer cap inversió ni disposar de coberta adequada. A tal efecte les persones o entitats sòcies establirant un contracte PPA (vegeu més amunt) a llarg termini amb un preu de l’energia autoconsumida entre un 30-40% inferior al preu actual.
 • La cooperativa s’encarregarà de gestionar la distribució de l’autoconsum compartit assignant a cada soci o sòcia un percentatge de la generació elèctrica d’una de les cobertes solars, tenint en compte l’estudi del seu perfil de consum. Hi haurà una gestió inicial i una gestió de manteniment per casos de baixes i noves altes, canvis de normativa o nous projectes relacionats.
 • Les cases o masies allunyades a més de 500 metres del nucli urbà podran accedir al programa en modalitat d’autoconsum individual. El programa també inclou el nucli de La Vola.
 • La cooperativa, amb el suport de l’ajuntament, tramitarà el màxim possible de subvencions (una per coberta). Per aquesta raó és molt important accelerar el procés per poder-hi a arribar en les millors condicions d’èxit.

Com a resultat de tot plegat la cooperativa té previst oferir preus PPA en les següents condicions:

 • Consumidors residencials: 30-40% de descompte sobre preu mitjà de l’energia (terme d’energia més impostos) el gener de 2021.
 • Consumidors comercials i ajuntament: 18-27% de descompte
 • Consumidors petit industrial: 13-20% de descompte

Les tarifes PPA inicials seran fixes per a tot el període inicial d’amortització, sense actualització per IPC. Aquest període inicial d’amortització es preveu d’onze anys i s’escurçarà en funció de les subvencions aconseguides, de forma que el benefici derivat d’aquestes es cooperativitzarà i les condicions seran iguals per a tothom. Un cop superat el període inicial d’amortització es fixarà un preu PPA mínim per a cobrir els costos de manteniment (molt petits) i de gestió general.

S’està analitzant també la viabilitat d’instal·lar una part dels sistemes amb bateries de forma que la cobertura de l’autoconsum pugui passar del 30-35% al 60-70% del consum total de cadascú. En aquest cas és imprescindible poder comptar amb subvenció per a la part de bateries.

El programa també preveu facilitar la cancel·lació (baixa) del contracte PPA en cas de canvi de domicili o compravenda de l’habitatge. Les baixes es cobriran amb noves altes o ampliació de quota d’autoconsum per a altres socis.

Les condicions generals del servei s’aprovaran per part de l’assemblea de l’entitat. Els canvis de condicions derivats de situacions sobrevingudes (obtenció d’ajuts, costos imprevistos, etc) s’aprovaran pel consell rector quan resultin en una millora de les condicions prèvies i eventualment per part de l’assemblea de l’entitat quan resultin en un empitjorament d’aquestes. La Cooperativa no té afany de lucre i sempre cercarà d’ajustar les millors condicions per als socis tot garantint la viabilitat econòmica de l’entitat, una gestió professional dels serveis oferts i una mínima capacitat de reinversió en nous projectes.

Per a més informació podreu consultar els documents que s’aniran publicant i també contactar amb l’oficina

PROCÉS INICIAL

 • L’Ajuntament ha encarregat un estudi bàsic del potencial fotovoltaic de les cobertes del nucli urbà (no inclou el polígon), a partir del qual s’elaborarà una classificació de les millors cobertes, en funció de la seva grandària i eficiència (segons orientació, manca d’ombres, etc)
 • L’Ajuntament cedirà les cobertes d’edificis municipals disponibles i eventualment algun terreny urbanísticament adequat.
 • Se signarà un pre-acord de cessió de coberta als propietaris disposats a fer-ho, prioritzant els que tinguin millors condicions.
 • Es farà una campanya de captació de famílies, empreses i entitats interessades a entrar en el programa d’autoconsum compartit.
 • S’elaboraran i presentaran el màxim possible de sol·licituds de subvenció.
 • Es dimensionarà el conjunt d’instal·lacions i autoconsumidors de la primera Fase del projecte amb un volum total de potència instal·lada, pressupost i nombre de beneficiaris.
 • Es concretaran els termes del finançament del projecte per part d’una entitat de Crowd Funding o entitat financera de l’entorn cooperatiu.
 • S’encarregaran els projectes executius i els estudis de detall de la distribució de l’autoconsum.
 • Es tancaran els contractes de cessió de cobertes i de PPA’s.
 • Es podran iniciar les obres d’instal·lació.

Estàs interessat en formar part d’aquest projecte?