Saltar al contenido

Projectes 2019-2027 > Parc Fotovoltaic Ciutadà

L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló ha iniciat la promoció d’un parc fotovoltaic ciutadà de potència no superior a 5 MWp, a instal·lar sobre sòl no urbà. L’objectiu del projecte és de disposar d’una planta que produeixi energia elèctrica que pugui ser utilitzada de la forma més integrada i optimitzada possible, dins les necessitats del municipi i els objectius del Pla Local de Transició Energètica. Actualment el projecte es troba en procés de selecció dels terrenys.

PROPIETAT DE LA PLANTA, PROCÉS DE PROMOCIÓ I FINANÇAMENT

Està previst que la propietat de la planta sigui compartida entre l’Ajuntament i la Cooperativa Local d’Energia (Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible).

L’Ajuntament ha contractat la gestió de la primera fase de promoció fins a obtenir (si és el cas) el vist-i-plau de la Ponència de Renovables de la Generalitat. En aquesta primera fase se selecciona el terreny i se’n signa un contracte d’opció d’arrendament, es tramita el punt de connexió a la xarxa elèctrica i s’elabora i presenta el projecte a l’esmentada Ponència. (El fet de tractar-se d’una administració pública evita haver de constituir el preceptiu aval per la potència sol·licitada).

Llegeix més

Un cop s’obtingui l’aprovació inicial del projecte, l’Ajuntament i la Cooperativa (els Promotors) constitueixen una societat que serà la que prosseguirà la tramitació dels permisos fins a estar en condicions i a punt de construir el parc (RTB o “ready to build”). En aquest punt caldrà, ara sí, constituir l’esmentat aval.

L’Ajuntament i la Cooperativa financen el procés de promoció fins a l’RTB amb una inversió inicial de 50-60k€. La construcció i finançament del Parc es realitzarà per mitjà de la modalitat BOT (build, operate & transfer, és a dir construir, operar i transferir). Això vol dir que l’empresa constructora finança els 3-4 milions d’euros de cost d’inversió de la planta i la gestiona durant un període a determinar (10 a 15 anys). Durant aquest període la major part dels ingressos nets són per a la constructora que recupera així la inversió amb un ajustat rendiment financer. La resta dels ingressos nets són per als Promotors que poden recuperar així la inversió incial.  Passat aquest període l’Ajuntament i la Cooperativa recuperen tots els drets sobre la planta i poden destinar els guanys a la reinversió en nous projectes locals.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTA

La planta fotovoltaica es composa d’un “camp fotovoltaic” amb estructures fixades al sòl que suporten les  plaques fotovoltaiques. Aquestes estructures, constituïdes en fileres, tenen una separació entre elles suficient per evitar ombres d’unes sobre les altres. Completen la planta un convertidor electrònic que condiciona el corrent per poder-lo injectar a la xarxa elèctrica (corrent altern) i un transformador de tensió per poder-lo connectar a una línia de mitjana tensió (25kV).

Si les condicions del terreny ho permeten, s’instal·laran estructures mòbils (sobre un eix Nord-Sud) amb seguiment de la trajectòria solar d’Est a Oest. Aquesta disposició requereix de deixar més espai entre fileres, però permet augmentar en més del 20% la producció i a més distribuir-la millor tot al llarg del dia durant les hores de sol.

La potència a instal·lar serà el més propera possible als 5 MWp, depenent de les capacitats del terreny disponible.

VENDA DE L’ENERGIA

Per defecte, la producció elèctrica de la planta es vendrà inicialment al mercat elèctric majorista. Eventualment s’intentarà accedir a una subhasta governamental que permetria comprar l’energia a un preu mínim garantit. Tot i això, la proximitat de la planta a les zones industrial o urbana permetria alternatives de venda de l’energia (per exemple en autoconsum), que podrien resultar més beneficioses, escurçar els períodes de retorn de la inversió i respondre millor als objectius d’autonomia energètica local.

En qualsevol cas, les possibilitats de venda de l’energia aniran evolucionant i optimitzant-se en el futur d’acord amb el progrés de la normativa del mercat elèctric.

REQUERIMENTS DEL TERRENY I IMPACTE SOCIAL I AMBIENTAL

El terreny ha de ser pla o amb pendents lleugers i orientats més aviat cap a Sud i amb superfícies d’entre 5 i 10 Ha. A més ha de disposar  d’una línia de mitja tensió el més a prop possible de la parcel·la. Es prioritzarà un terreny de baixa productivitat agrícola i/o que, un cop convertit en planta solar pugui seguir tenint un ús parcial, per exemple, ramader.

La limitació de potència (5MW) i de terreny (10Ha) respon a les recomanacions aprovades pel Consell Comarcal d’Osona i que podrien ser traslladades properament a la normativa general catalana de la Generalitat.

Segons el nostre punt de vista l’aportació dels parcs fotovoltaics és imprescindible per a la consecució de la transició energètica, ja que l’ús de cobertes per si mateix no és ni de bon tros suficient. Per això des de la nostra òptica plantegem la construcció de parcs fotovoltaics de mida mitjana, promoció local/ciutadana (amb reinversió local i sostenible dels retorns econòmics), construcció amb impacte positiu en l’economia local i proximitat al nucli urbà per tal d’optimitzar la gestió de l’energia produïda.