Saltar al contenido

PLA DE TRANSICIÓ              SISTEMES ENERGÈTICS   |   OBJECTIUS   |   BALANÇ ENERGÈTIC   |   PROJECTE OSONA 

Sistemes energètics: Aspectes Generals

El consum d’energia lligat a l’activitat humana és responsable de, aproximadament, el 90% de les emissions de CO2 causants del Canvi Climàtic que patim. 

Per això ens cal completar la transició energètica amb un model basat 100% en energies renovables.

Objectiu transició energètica

Les administracions europea, espanyola i catalana han fixat el 2050 com l’any límit en el qual hem d’haver completat la transició energètica vers un model basat 100% en energies renovables (i per tant “descarbonitzat”). Però de moment ningú no sap ben bé com s’hi ha d’arribar. La nostra visió es que, si hi hem d’arribar al 2050, és evident que els pobles petits com Sant Pere hi han d’haver arribat molt abans, ja que els grans reptes es troben, precisament, a les àrees metropolitanes i fortament industrials. Per això, a Sant Pere hem plantejat d’assolir un alt percentatge d’aquesta transició a principis de la propera dècada (2031).

MODEL ENERGÈTIC ACTUAL

Actualment tenim un model energètic basat, sobretot, en:

model de distribució energètica
  • Grans centrals de producció energètica i xarxes de distribució fins als punts de consum.
  • Fonts no renovables d’energia i majoritàriament d’origen fòssil i per tant generadores de CO2.
  • L’ús molt majoritari (més del 90%) de recursos energètics externs, procedents sovint d’àrees sotmeses a conflictes. És a dir que tenim un nivell ínfim de SOBIRANIA ENERGÈTICA.
  • Un sistema energètic fortament controlat per grans companyies energètiques (oligopolis) amb enormes interessos contra els canvis, i on els ciutadans hem de ser mers consumidors passius, pagant sovint molt més del què caldria.

Com consumim l’energia avui?

consums tèrmics

Consums tèrmics

Normalment estan abastits per sistemes individuals amb gasoil, gas natural o electricitat. A Sant Pere, amb la Tèrmica, som tota una excepció.

transport i mobilitat

Transport i mobilitat

Si exceptuem el tren, ens movem amb vehicles alimentats per carburants d’origen fòssil, altament emissors de CO2.

energia elèctrica

Energia elèctrica

Energia que consumim per a tants d’usos, prové majoritàriament de fonts no renovables com el gas natural, l’energia nuclear o fins i tot el carbó.

ESTRATÈGIES PER AL CANVI I MODEL DE FUTUR

La transició energètica  per arribar al futur 100% renovable i descarbonitzat s’ha d’aconseguir per mitjà d’una sèrie d’actuacions i projectes, tot combinant diverses estratègies:

Reduir els nivells actuals de consum mitjançant l’ESTALVI energètic.

Substituir l’ús de combustibles (tèrmics) d’origen fòssil per d’altres de tipus renovable (biomassa).

Substituir combustibles i carburants per tecnologies elèctriques molt més eficients (geotèrmia, vehicles elèctrics,...).

Substituir les fonts no renovables en la generació elèctrica per d’altres de renovables (solar, eòlica, hidràulica).

Donat que el consum d’energia el fa la gent, les empreses i els serveis públics situats al territori i donat que els recursos renovables d’energia es troben majoritàriament també al territori, és lògic pensar que el nou model energètic protagonista de la Transició que necessitem s’ha de fer necessàriament des del territori i per al territori.

Per això apostem per un model energètic “de km0”, on la ciutadania local (particulars, empreses i administració local) s’empodera i esdevé PROTAGONISTA d’aquesta Transició Energètica.

Un model que ens ha de portar a ser una “illa energètica”: sistema principalment autònom alimentat per recursos locals però interconnectat amb la resta del sistema per tal de garantir l’intercanvi de fluxos que ens permetin optimitzar el funcionament global.

Però la Transició Energètica requereix fortes inversions i el “territori” no disposa dels recursos necessaris. Per sort, actualment, moltes tecnologies han esdevingut competitives i hi ha models de negoci on, amb el mínim d’aportació de fons públics, les inversions poden ser fetes amb eines i recursos financers de tercers.

Aquestes són, doncs, les nostres premisses:

PER COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC:

MOBILITZACIÓ CIUTADANA, EMPODERAMENT SOCIAL, AMB RECURSOS LOCALS I TECNOLOGIA I FINANÇAMENT GLOBALS.